Laden...

shopping-cart-icon2.svg

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene Voorwaarden

Premiums Websites B.V.

1. Definities

1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van Premiums Websites B.V.

1.2. PREMIUMS: Premiums Websites B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 72630752, handelend onder de naam Premiums Websites B.V.

1.3. Klant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die Producten en/of Diensten afneemt van PREMIUMS, dan wel met wie PREMIUMS een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

1.4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst ter zake de verkopen of levering van Producten of Diensten door PREMIUMS, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

1.5. Diensten: De aanneming van werk, onderhoud, ontwikkeling van programmatuur en websites. Implementatie, advies en uitvoering omtrent zoekmachine marketingcampagnes, domeinnaamregistratie en e-mail hosting.

1.6. Producten: Alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.

1.7. Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend elektronische communicatievormen, met uitzondering van tekstberichten via mobiele telefonie.

2. Identiteit van de ondernemer

Premiums Websites B.V.
Magneetstraat 7
1014 CC Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (020) 68 22 5 22
E-mail: info@premiumswebsites.nl
KvK-nummer: 72630752

BTW-identificatienummer: NL 859180864 B01

3. Toepasselijkheid / Algemeen

3.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij PREMIUMS Producten en/of Diensten van welke aard ook aan Klant levert. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant en/of leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

3.3. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden en/of Overeenkomst nog van kracht blijven.

4. Aanbiedingen en totstandkoming

4.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen vanuit PREMIUMS hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

4.2. Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door PREMIUMS onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

4.3. Door PREMIUMS verstrekte prijslijsten, uitingen op haar website, brochures, drukwerken en dergelijk zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbieding of offerte.

4.4. Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover PREMIUMS een order van Klant Schriftelijk aanvaardt, indien Premiums uitvoering aan een order geeft en wanneer PREMIUMS een factuur voor de order heeft verzonden aan Klant.

5. Prijs en betaling

5.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

5.3. PREMIUMS is in alle gevallen gerechtigd om de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van Schriftelijke kennisgeving aan Klant aan te passen voor de prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze Schriftelijke kennisgeving ligt.

5.4. Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Het recht op verrekening is uitgesloten voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5.5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die PREMIUMS als gevolg van de niet- of niet tijdige nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen moet maken, zijn voor rekening van Klant. Deze kosten zijn conform de Wet Incasso Kosten en onderliggende besluiten.

6. Medewerking Klant

6.1. Vanwege de aard van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de Overeenkomst, waartoe Klant aan PREMIUMS steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen zal verschaffen.

6.2. Indien is overeengekomen dat Klant data op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

6.3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van PREMIUMS staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft PREMIUMS het recht tot opschorting van de Overeenkomst en heeft PREMIUMS het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Tevens heeft PREMIUMS het recht de website naar eigen inzicht op te leveren indien de Klant verzuimt aan haar bovenvermelde verplichtingen te voldoen.

7. Leveringstermijnen

7.1. Alle door PREMIUMS genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan PREMIUMS bekend waren, zijn slechts indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.

8. Gebruik, intellectueel eigendom en privacy

8.1. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de inhoud van de uitingen die op de website, het domein of in advertenties gedaan worden. Dit artikel is tevens van toepassing indien de inhoud van de website door medewerkers van PREMIUMS is herschreven in het kader van een betere vindbaarheid door zoekmachines.

8.2. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Klant aangeboden informatie is PREMIUMS gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.

8.3. PREMIUMS is onder geen beding aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en uitingen op de door PREMIUMS ontwikkelde website of andere uitingen van Klant. Iedere aansprakelijkheid hieromtrent wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

8.4. Het intellectuele eigendom van de programmatuur van de website is en blijft eigendom van PREMIUMS. Het auteursrecht van de uitingen op de website of in advertenties berusten bij de Klant.

8.5. PREMIUMS verleent Klant slechts een niet-exclusief recht tot het gebruik van de programmatuur van de website. Het gebruiksrecht dat door PREMIUMS aan de Klant wordt verleend, omvat uitsluitend het recht om de programmatuur te laden, in beeld te brengen of fouten in de programmatuur te verbeteren. Het is voor Klant niet toegestaan het gebruiksrecht over te dragen aan derden.

8.6. Klant is ermee bekend dat de geleverde Producten en/of Diensten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Premiums bevatten en Klant verbindt zich deze geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

8.7. Klantinformatie wordt door PREMIUMS slechts gebruikt in het kader van haar bedrijfsvoering en wordt niet verkocht aan derden.

9. Aansprakelijkheid, opschorting en ontbinding

9.1. Indien één der partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit een Overeenkomst ten aanzien waarvan geen fatale termijn geldt, zal de andere partij hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen.

9.2. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van de door de wederpartij geleden directe schade. De totale aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs en bedraagt nooit meer dan € 1000,-.

9.3. Aansprakelijkheid van PREMIUMS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, indien de website van Klant niet beschikbaar is.

9.4. Indien nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting blijvend onmogelijk wordt, mogen partijen de Overeenkomst Schriftelijk ontbinden.

9.5. Indien nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting tijdelijk uitblijft of onmogelijk is, mogen partijen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten. PREMIUMS is daarbij tevens nadrukkelijk niet gehouden om in dergelijke gevallen vergoedingen te betalen voor de door Klant aangehouden domeinnamen.

10. Duur en uitvoering van Overeenkomst

10.1 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

10.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Klant of PREMIUMS de Overeenkomst Schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de betreffende periode. Tussentijdse opzegging is mogelijk indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de Overeenkomst.

10.3 Indien de Dienst (mede)strekt tot implementatie, advies en uitvoering van zoekmachine marketingcampagnes, verleent Klant aan PREMIUMS een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die PREMIUMS noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes.

10.4 PREMIUMS zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van PREMIUMS over mogelijke resultaten in het kader van zoekmachine marketingcampagnes zijn indicatief. Klant kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

10.5 Klant dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. PREMIUMS is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.

10.6 Indien PREMIUMS op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan PREMIUMS worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PREMIUMS.

11. Hosting en aanverwante diensten

11.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van domeinnaamregistratie, IP-adresregistratie, webhosting of e- maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

11.2. Klant onthoudt zich ervan overige gebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks PREMIUMS, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

11.3. Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

11.4. PREMIUMS kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is PREMIUMS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

11.5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.

11.6. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. PREMIUMS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

11.7. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van PREMIUMS, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

11.8. PREMIUMS is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van PREMIUMS.

11.9. Indien PREMIUMS een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal PREMIUMS medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

11.10. PREMIUMS zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door PREMIUMS opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.

11.11. PREMIUMS zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up to date te houden. PREMIUMS is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s).

11.12. Indien naar het oordeel van PREMIUMS een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van PREMIUMS of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, is PREMIUMS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen of daaruit voorvloeiende nadere overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.2. Op alle overeenkomsten en bijbehorende voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Download de algemene voorwaarden als PDF